انواع انفجارات

انواع انفجارات

انفجاراتى که ممکن است در آتش سوزى با آن مواجه شویم را به سه دسته تقسیم مى کنند ولى انفجار بطور کلى به چهار گروه تقسیم مى شود:

1 - انفجار ناشى از احتراق (اکسیداسیون).

2 - انفجار ناشى از فشار.

2 - انفجار ناشى از تجزیه.

4 - انفجارات هسته اى.


(0) نظر
برچسب ها :
X