فلزات قابل اشتعال

طبقه پنجم: فلزات قابل اشتعال

بعضى از فلزات، مانند سدیم، پتاسیم، کلسیم، آلومینیم، منیزیم و باریم داراى خاصیت اشتعال شدید مى باشند و در موقع آتش سوزى با نور خیره کننده اى مى سوزند و بهترین وسیله براى خاموش کردن این فلزات، ماسه صد درصد خشک و پودر شیمیایى مى باشد و براى مثال سدیم را شرح مى دهیم:

مشخصات سدیم:

فلزى نرم، رنگ نقره اى، روى آب شناور باقى مانده و با آن شدیداً فعل و انفعال شیمیایى همراه با شعله انجام مى دهد، بخارات آن شدیداً تحریک کننده است.

نحوه نگهدارى:

این فلز را در ظروف شیشه اى در حالى که در زیر مواد نفتى قرار گرفته است، نگهدارى و حمل و نقل مى کنند.

خطرات:

سدیم در تماس با رطوبت و هوا، باعث تجزیه آنها گردیده و تولید گاز ئیدروژن و حرارت کافى براى شعله ور شدن آن مى نماید.

آتش سوزى:

از دستگاه تنفس و البسه کاملاً استحفاظى، براى جلوگیرى از هر گونه تماس با این فلز، استفاده شود. از آب و هر گونه ماده اکسیژن دار نباید استفاده کرد. براى اطفا و خاموش کردن از ماسه صد در صد خشک و پودر شیمیایى استفاده گردد.

کمکهاى اولیه:

بخارهاى حاصل از سوختن سدیم در هوا که محتوى اکسید سدیم مى باشد. براى چشم، بینى و گلو شدیداً تحریک کننده مى باشد و تماس ذرات ذوب شده این فلز با بدن، تولید سوختگى عمیق مى نماید. هر گونه آلودگى را خیلى سریع پاک کرده و محل سوختگى حاصله را با محلول اسید استیک خنثى نمایید و فوراً او را به بیمارستان برسانید.


(1) نظر
برچسب ها :
X