الكتريسيته

طبقه چهارم: الکتریسیته

مانند ژنراتورهاى مولد برق، دینام ها، کابلها و سیمهایى که داراى انرژى الکتریسیته هستند، باید قبل از هر اقدامى جریان برق قطع گردد و بعد از آن، با توجه به نوع آتش سوزى در اطراف وسائل برقى، از خاموش کننده مناسب استفاده کنیم.


(0) نظر
برچسب ها :
X