خطرات گازها و طريقه مبارزه

خطرات گازها و طریقه مبارزه

بطورکلى در مورد مواجه شدن با خطرات گازها دو حالت مختلف وجود دارد:

1 - مرحله اى که آتش سوزى ناشى از گاز بوجود آمده باشد.

2 - مرحله اى که گاز در ساختمان پخش شده و آتش نگرفته باشد.


(1) نظر
برچسب ها :
X