طبقه سوم: گازها

طبقه سوم: گازها

هر گازى مى تواند خطرناک باشد، حتى هواى فشرده داخل سیلندرها؛ زیرا اگر حرارت به سیلندر برسد، فشار بالا رفته و ممکن است آن را منفجر نماید.

گازهاى قابل اشتعال از نظر وزن مخصوص به دو دسته تقسیم مى گردند:

1 - گازهایى که از هوا سبکترند، مانند ئیدروژن.

2 - گازهایى که از هوا سنگین ترند، مانند بوتان و پروپان.

گازهاى قابل اشتعال عبارتند از ئیدرو کربورهاى سیر شده یا سیر نشده که از نفت گرفته مى شوند.

1 - ئیدرو کربورهاى سیر شده؛ مانند متان(CH4) اتان(C2H6) پروپان(C3H8) بوتان(C4H01)

2 - ئیدروکربورهاى سیر نشده؛ مانند اتیلن(C2H4) استیلن(C2H2)

گازى که براى سوخت منازل به کار مى رود و به وسیله سیلندر و با نامهاى مختلف؛ از قبیل «ایران گاز»، «پرسى گاز» و ... حمل و نقل مى شود، چنانچه توأم با احتیاطهاى لازم مصرف و حمل و نقل نشود، خطرناک بوده در صورت تنفس باعث بیهوشى و در صورت اختلاط با هوا به نسبتهاى معین با شعله کبریت یا هر شعله دیگر یا جرقه کلید چراغ برق یا جرقه حاصل از قطع و وصل یخچال برقى و یا جرقه هر وسیله برقى دیگر، مشتعل و منفجر و باعث وارد آمدن زیانهاى جانى و مالى مى گردد. این گاز مخلوطى از پروپان و بوتان مى باشد که درصد اختلاط آن در فصلهاى مختلف متفاوت مى باشد.


(0) نظر
برچسب ها :
X