اطلاعاتى در مورد آب

اطلاعاتى در مورد آب

همانطور که قبلاً توضیح داده شد، براى خاموش کردن آتش سوزیهاى خشک، بهترین طریقه «سرد کردن» و مؤثرترین وسیله «آب» مى باشد که اینک به شرح این ترکیب مى پردازیم:

آب ترکیبى بسیار پایدار، از اکسیژن و ئیدروژن است. نیروى کشش سطحى آن بسیار و پس از جیوه، از کلیه مایعات عادى دیگر بیشتر است.

خاصیت چسبندگى آن زیاد است. قدرت نفوذ کافى دارد. هادى الکتریسیته است. خاصیت حل کردن مواد در آن زیاد است و هر چه درجه حرارتش پایین تر باشد، گاز بیشترى در خود نگاه مى دارد؛ بطورى که در یخ میزان گاز محلول با هوا بیشتر است تا در آب معمولى و به همین دلیل یخ وزن کمتر و حجم بیشتر قریب 19 از آب معمولى داراست، در درجه فشار عادى در صورت تبخیر 1700 مرتبه بر حجمش افزوده مى شود (انفجار دیگهاى بخار و پرتاب شدن آن به مسافتهاى نسبتاً دور، روى این اصل است).

قدرت جذب حرارت یک گالن آب برابر با 7 گالن کف شیمیایى است.

قدرت خنک کردن آب شور (آب دریا) کمتر از آب معمولى است.


(0) نظر
برچسب ها :
X