راههاى مختلف انتقال حرارت

راههاى مختلف انتقال حرارت

این عمل به سه طریق امکان پذیر است:

1 - انتقال حرارت به طریق هدایت

2 - انتقال حرارت به طریق جابجایى

3 - انتقال حرارت به طریق تشعشعى


(0) نظر
برچسب ها :
X