اطفاء يا خاموش كردن آتش

اطفاء یا خاموش کردن آتش

به سه طریق مى توان آتش سوزى را خاموش کرد:

1 - سرد کردن

2 - قطع کردن هوا یا اکسیژن (خفه کردن)

3 - قطع یا دور ساختن مواد سوختنى

1 - سرد کردن؛ یا پایین آوردن درجه حرارت؛

این عمل معمولاً بوسیله آب انجام مى شود؛ مثلاً وقتى آتش چوب را با آب خاموش مى کنیم، با این عمل درجه حرارت پایین آمده و آتش خاموش مى شود.

2 - قطع هوا (خفه کردن)؛

این عمل معمولاً بوسیله گازهاى غیر قابل اشتعال و سنگین تر از هوا؛ مانند گاز کربنیک و ئیدروکربورهاى هالوژنه مانند کربن تتراکلرید و یا متیل برومید و یا راندن سریع هوا بوسیله پودرهاى شیمیایى و یا پوشاندن سطح آتش بوسیله کفهاى شیمیایى و یا کف مکانیکى (سبک و سنگین) و در بعضى از موارد حتى با یک عدد پتوى خیس و یا مقدارى خاک یا ماسه انجام مى شود.

3 - قطع یا دور ساختن مواد سوختنى؛

در بعضى از آتش سوزیها؛ مانند آتش سوزى گازها و مایعات، بهترین روش، قطع یا دور ساختن مواد سوختنى مى باشد؛ مثلاً اگر یک سیلندر گاز آتش بگیرد، در مرحله اوّل بهتر است که شیر آن را ببندیم و جریان گاز را قطع نماییم و سپس اقدام به خنک نمودن آن کرده و همچنین در آتش سوزى مایعات مانند نفت و بنزین، علاوه بر اقدامات اطفائى، باید منابع سوخت را نیز از محل دور کنیم و یا اگر در محلى با آتش سوزى مواجه شدیم و هیچ وسیله اطفائى نداشتیم حداقل کارى که مى توانیم انجام دهیم دور کردن وسائلى است که آتش به آنها نرسیده است.


(0) نظر
برچسب ها :
X