آتش

آتش

آتش نتیجه یک عمل شیمیایى است که از ترکیب اکسیژن، حرارت و یک ماده قابل اشتعال بدست مى آید؛ بدین سان که اکسیژن با کربن اجسام ترکیب شده و تولید ائیدرئید کربنیک مى کند. گاهى هم تولید اکسید کربن نموده و در اثر این فعل و انفعال، شعله و حرارت تولید مى نماید.

تجربه نشان داده است که هر جسم در مقابل حرارت و موقعیت بخصوص قابل اشتعال است.

مثال:

براى اشتعال مایعات لازم است که سه شرط رعایت گردد:

1 - در حال بخار باشند.

2 - اکسیژن به اندازه کافى موجود باشد که مخلوط قابل اشتعال گردد.

3 - حرارت به اندازه و به درجه احتراق رسیده باشد.

در جامدان حرارت که بوسیله شعله ایجاد مى گردد، در تمام جسم منتشر شده و وسیله سوختن کلیه اجسام را فراهم مى نماید و هر اندازه که به حرارت مواد سوختنى اضافه شود سرعت و شدت اشتعال بیشتر مى گردد و

بطور کلى شعله عبارت است از همان سوختن گازهاى متصاعد.


(0) نظر
برچسب ها :
X