آتش سوزى در انبار

آتش سوزى در انبار

براى این که از سوختن وسائل و اثاثیه انبار بکاهیم، رعایت موارد ذیل ضرورى است:

1 - هنگام تحویل اثاثیه از انبار یا تدارکات، اصول ایمنى رعایت شده و از کشیدن سیگار در انبار خوددارى گردد.

2 - به هنگام تحویل دادن اثاثیه، حتماً از خالى بودن کپسولهاى گاز اطمینان حاصل شود. در ضمن خالى کردن کپسولهاى گاز، حتماً در محیطى باز و دور از مواد آتش زا و گرما باشد.

3 - در بسته بندى اثاثیه، جهت تحویل به انبار، دقت کافى مبذول شود که پس از تمیز کردن آنها، موادى که احتراق خود به خود بوجود مى آورند، روى هم انباشته نشود و حتى المقدور در بسته هاى فلزى سرپوشیده قرار گیرد.


(0) نظر
برچسب ها :
X