10 . حس خودنمايى

10 . حس خودنمایى

ویـژگـى دیـگر دوره جوانى حس خودنمایى است .

جوانان به اثبات شخصیت خود علاقه شدیدى دارنـد, آنـان مایلند نشان دهند که از دیگران کمتر نیستند, آنان مى خواهند ثابت کنند که قدرت انجام دادن بسیارى از کارها را دارند .جوانان علاقه مندند که مشهور شوند, از این رو به خودنمایى مى پردازند .آنان شیفته کارهاى قهرمانى و هر آنچه نشانه قهرمانى است مى باشند .جوانان به افراد معروف و قهرمان , ابراز علاقه مى کنند و دوست دارند راه آنان را بپیمایند و همانند آنان معروف و مشهور شوند .

حـس خودنمایى در جوانان , امرى طبیعى است , اما باید مواظب باشند که براى اشباع این حس به هـر کارى دست نزنند و از هر فکر و شخصى پیروى نکنند, بلکه با بصیرت و دقت نظر و دور از هر احـسـاسـى ایـن مسیر را طى کنند, زیرا مشاهده شده است گاه جوانان براى اشباع این حس , به کارهاى خطرناک و خلاف مصلحت مى پردازند و گاهى ممکن است در این راه , سلامتى خویش را از دست بدهند .


(0) نظر
برچسب ها :
X