6 . الگوپذيرى

6 . الگوپذیرى

یکى از ویژگى هاى دوران جوانى , حس الگوپذیرى است .

با نظر به فطرى بودن حس کمال طلبى , جوانان براى تکوین شخصیت روحى و فکرى و اجتماعى خویش , همواره سعى مى کنند افرادى را که از نظر مادى یا معنوى به کمال رسیده اند, الگوى خویش قرار دهند, گرچه بعضى در تشخیص الـگـوهـاى واقعى و به کمال رسیده اشتباه مى کنند و افرادى را که لایق و شایسته نیستند الگوى خـویـش قـرار مـى دهـنـد .

دنـیاى غرب که به این خواسته و نیاز جوانان پى برده است , در اشاعه الـگوهاى کاذب و شخصیت هاى دروغین مى کوشد تا جوانان را از هویت انسانى خویش جدا نماید, به همین دلیل به معرفى هنرپیشه هاى فاسد سینما, ورزشکاران بى بندوبار, قهرمانان بى شخصیت و خـوانـنـدگان پست مى پردازد و آنان را الگو معرفى مى کند, البته آنها همه این کارها را در پرتو امور مقدسى , مانند ورزش , هنر, دفاع و نشاط روحى به خورد جوانان مى دهند .

ناگفته نماند اصل حس تقلید و الگوپذیرى در جوانان مضر نیست , بلکه از عوامل پیشرفت آنان در مـسـائل فـردى و اجـتـماعى است , زیرا با این حس است که جوانان مى توانند از موفقیت هایى که دیگران کسب کرده اند استفاده کنند .

امانکته مهم و در خور توجه این است که باید از فردى که در جـامـعـه نـمونه است شناختى کافى و کامل داشته باشند و با معیار الهى و انسانى به سراغ الگوها بـرونـد و از الگوپذیرى جاهلانه برحذر باشند و به امید رسیدن به مقامات فردى یا اجتماعى , نباید اعـمـال و افکار نادرست شخصیت هاى معروف را سرمشق قرار دهند, بلکه باید با معیارى درست , شـخـصـیـت هـاى واقعى را از شخصیت هاى کاذب تمیز دهند, همچنین توجه داشته باشند براى رسـیـدن به مقام هاى عالى نباید از راه ناصواب رفت , بلکه باید از مسیر درست و با صبر و حوصله اسباب بزرگى را یک به یک فراهم نمود .


(0) نظر
برچسب ها :
X