عوامل اقتصادی:
عوامل اقتصادی: روی صحبت با افرادی است که خود را در کار غرق می کنند. گرایش انحرافی مرد به فعالیت های بیرون از خانه ، به صورتی فزاینده از فرصت های لازم برای روابط  می کاهد. مردی که تا این حد خود را غرق در فعالیت های اقتصادی و شغلی می کند دیگر وقت چندانی برایش باقی نمی ماند تا با زن خود صحبت کند. در دنیای مرد پر تلاش ، رویدادهای تصادفی زیادی وجود دارند که باید به عنوان عوامل موثر دیگر مد نظر داشت. در روزهایی که مرد در کار خود به موفقیت دست می یابد، علاقه او بیشتر است از روزهای که در کار خویش دچار شکست می شوند. امنیت اقتصادی و اجتماعی در کامیابی زوج ها بسیار موثر است. ترس و اضطراب حاصل از عدم امنیت اقتصادی به خانه راه پیدا می کند و زن و شوهر ر ا نسبت به هم بی حوصله ، بی گذشت و پرخاشگر می کند. دز چنین حالاتی درجه تطابق البته به شخصیت زن و شوهر نیز بستگی دارد. 2-خستگی ذهنی و فیزیکی: خستگی یکی از عوامل سست کننده  به شمار می رود. خستگی ذهنی بیش از خستگی فیزیکی قابلیت واکنش را کاهش می دهد. آن دسته از فعالیت های جسمی که باعث خستگی و کاهش تمایل می شود ، بیشتر به تفریحات بر می گرد نه به فعالیت کاری. خستگی ذهنی بیش از هر نوع خستگی دیگری بر فعالیت و روابط  تاثیر ویرانگری می گذارد. 3– افکار منفی  : تصورات و افکاری وجود دارد که بسیاری از زوج ها با آن روبه رو هستند. این افکار می تواند بر میل و اشتیاق  تاثیر بگذارد. این دیدگاهها که اغلب منعکس کننده طرز تلقی خود ، از خویش و همسر  هستند، به سادگی اصلاح شدنی هستند.
(1) نظر
برچسب ها :
X