پيكره ساز

پیکره ساز

من در پایان زندگی رنگها پیکره سازم

سازنده ی پیکره هایی که آرمیده اند بر بستر ابدی آرامشی از هیچ

سازنده ی پیکره هایی که در تنهایی مطلق کوچه ها و جاده ها تندیسی شده اند

من در بدرود جاوید خوابها یک پیکره سازم

و پیکره های من آرام ، استوار

در هوشیاری تلخی که عاری ست از انتظار هر صدای پا

و عاری ست از شور بوییدن یک لبخند

تا ابدیت پا برجا می مانند


(0) نظر
برچسب ها :
X