جوانان
 شاید عمده جوانان با سواد باشند ولی عمده آنان نسبت به مسائل اجتماعی بی سواد هستند
(0) نظر
برچسب ها :
X