2
 استعمار نو, استعمار فریب است.
(0) نظر
برچسب ها :
X