آثار تزكي

آثار تزکی

قـرآن کریم , هر جا که مى خواهد آثار و برکات تزکیه و تزکى را ذکر کند, تکیه بر فلاح مى کند و ما در بـحـث مربوط به تزکیه هدف است یا وسیله درباره معناى جامع فلاح بحث کردیم و دیدیم که فلاح , دستیابى به آرمان هاى دنیوى و اخروى است . کسى که اهل فلاح است , هم به سعادت دنیوى رسیده و هم به سعادت اخروى .

او صاحب بقا و عزت و بى نیازى و علم است . او از فنا و ذلت و فقر و جهل به دور است . ایـنـهـا همه آثار تزکیه است , هر چند قرآن کریم , همه را در فلاح خلاصه کرده و فرموده است : قد افلح من زکئهها 43 , رستگار است کسى که نفس خود را تزکیه کند. قد افلح من تزکى 44 , رستگار است کسى که قبول تزکیه کرد


(0) نظر
برچسب ها :
X