تـزكـيـه هدف است يا وسيله

تـزکـیـه هدف است یا وسیله

از آیات قرآنى گاهى استفاده مى شود که تزکیه هدف است نه وسیله و از برخى دیگر, عکس آن استفاده مى شود.

1) آیـاتى که تزکیه را هدف مى شناسد:

الف ـ آیات چهارگانه مربوط به اهداف و برنامه هاى بعثت که شرح آنها گذشت .

ب ـ آیات مربوط به انفاق مال و صدقه و زکات . در این گونه آیات , فایده و هدف انفاق و صدقه وزکات , تزکیه و تزکى ـ اولى از ناحیه فاعل و دومى از ناحیه قابل ـ ذکر شده است . راغـب اصفهانى درباره زکات مى گوید: زکات به چیزى گفته مى شود که حق خداست و انسان , آن را از مال خود جدا مى کند و به فقرا مى دهد. علت این که آن را زکات نامیده اند , این است که در آن , امید برکت یا تزکیه و تنمیه نفس به خیرات و برکات است یا هر دو, چرا که هر دو خیر درزکات موجود است و خداوند در قرآن , زکات را با نماز همراه ساخته است 15 . قـرآن مـجـیـد درباره گرفتن صدقه ـ که همان زکات است ـ به پیامبر اکرمر مى فرماید: خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم 16 , ازاموال آنها زکات بگیر که وسیله تطهیر و تزکیه آنهاست و بر آنها درود بفرست . و نـیـز مى فرماید: وسیجنبها الاتقى * الذى یوتى ماله یتزکى 17 , به زودى پرهیزکارترین افراد که مالش را براى تزکیه شدن به فقرا مى دهد , از آن ,دور داشته مى شود.

پ ـ آیـه اى کـه بـه عـفـت و پاکدامنى مربوط است , چنان که مى فرماید: قل للمومنین یغضوا من ابـصـارهـم ویـحـفظوا فروجهم ذلک ازکى لهم 18 , به مومنان بگو که چشمشان رااز نگاه ناروا بپوشند و فروج و اندامشان را حفظ کنند که این به پاکى (جانشان ) نزدیک تر است .

ت ـ آیات مربوط به آداب معاشرت و راه و رسم زندگى . دربـاره عـدم ورود بـه خانه مردم بدون اذن و اجازه مى فرماید: وان قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکـى لـکـم , 19 و اگر به شما گفته شود که بازگردید, باز گردیدکه براى پاکى شما بهتر است . دربـاره ایـن کـه نـبـاید زنان مطلقه را از ازدواج مجدد با مردان دلخـواه منع کنند, مى فرماید: ذلـکـم ازکـى لکم واطهر واللّه یعلم وانتم لاتعلمون 20 ,این دستور براى تزکیه و طهارت شما بهتر است , خداوند مى داند و شما نمى دانید.

ث ـ آیات مربوط به فضل و رحمت خداوند و تاثیر آن در تزکیه و پاکى نفوس . ولولافضل اللّه علیکم ورحمته مازکى منکم من احد ابدا 21 , اگر فضل و رحمت خداوند بر شما نبود, هیچ یک از شما هرگز تزکیه نمى شدید.و لـولافضل اللّه علیک ورحمته لهمت طائفة منهم ان یضلوک 22 , اگر فضل و رحمت خداوند بر شما نبود, گروهى از دشمنان , همت بر آن مى گماشتند که تو را گمراه کنند.

2) آیاتى که تزکیه را وسیله مى شناسد, آن هم وسیله براى فلاح و رستگارى . قرآن کریم در دو مورد, مساله غایت بودن فلاح براى تزکیه و تزکى را مطرح کرده است : در سوره مـبارکه شمس پس از ذکر چند سوگند مى فرماید:قد افلح من زکیهها 23 , رستگار شد کسى که نفس را تزکیه کرد. و در سـوره مـبـارکه اعلى مى فرماید:

قدافلح من تزکى 24 , رستگار شد کسى که قبول تزکیه کرد. از این دو آیه بر مى آید که تزکیه وسیله فلاح است و فلاح به معناى ظفر و رسیدن به مطلوب است , اعم از مطلوب دنیوى و مطلوب اخروى که اولى رسیدن به سعادت دنیوى و دومى در بقاى بدون فنا و بى نیازى بدون فقر و عزت بدون خوارى و علم بدون جهل خلاصه مى شود 25 . بـاید توجه داشته باشیم که میان آیاتى که تزکیه را هدف قرار مى دهند و آیاتى که تزکیه را وسیله قرار مى دهند, منافاتى نیست , چرا که هر مرتبه اى ازمراتب تکامل , براى مرتبه پیشین , هدف و براى مرتبه بعدى وسیله است .

چـه مـانعى دارد که فلاح , غایت و هدف تزکیه و تزکیه , غایت و هدف اسباب و عواملى باشد که به اذن خداوند منجر به پاکى انسان مى شوند.


(0) نظر
برچسب ها :
X