ارزش خود

ارزش خود

 مرحله بلوغ دوره خودشناسى است و معمولا جوان به خود مى آیدب این بیدارى به علت وجود تغییر و تحولاتى است که در جسم و روان وى پدیدمى آید. او در ایـن مـرحـلـه بـیـش از هر مرحله سنى دیگرى در جستجوى خویش است , مى خواهد بداند کیست و چیست و از راز وجود خود, از لیاقتها وکفایتهاى خود سر در بیاورد, مى خواهد بداند براى چه کارى ساخته شده است .در ایـن موقعیت , دختر جوان باید ارزش وجودى خود را درک کند و به کرامت ذاتى خود ((15)) و دوران حـساس جوانى و نیز به عظمت مقام خود که در سایه عبادت و پرهیزکارى حاصل مى شود, آگـاه شـود, بـدانـد کـه فـردى مهم و ارزشمند است و حق ندارد خود را کوچک بشمارد و نباید تحقیرهارا بپذیرد.او بـایـد بـدانـد که سرمایه بزرگى و عظمتش در ایمان و تقوا و عفت و پاکدامنى است و آن را از دست ندهد. در مسیرى گام برندارد که ایمانش به خطر افتد و یا شرف و عفتش لکه دار شود.او حـق نـدارد خـود را بـازیـچه مد و آرایش و طرز تصور دیگران قرار دهد و موجبات ذلت خود و سرگرمى بى خبران و بى خردان را فراهم سازد.باید اعتماد به نفس داشته باشد و مسوولیت بپذیرد.


(0) نظر
برچسب ها :
X