مهمترين دوران زندگى

مهمترین دوران زندگى

اگر شما به عنوان یک جوان درباره دوران بلوغ , که یکى از مهمترین و حساسترین دوران زندگى است , آگاهى پیدا کنید و بدانید که چه تغییراتى دروجود شما و همسالانتان رخ مى دهد, آن وقت گذشتن از این دوران بحرانى براى شما بسیار آسان خواهد بود.

مهمترین ویژگیهاى این دوران , بروز تمایلات جنسى است .ندانستن و آگاه نبودن از این مسائل , ضامن گناه نکردن وپاک ماندن نیست .اگـر جـوان بـه طـرز واقـع بینانه اى و از طریق یک منبع صلاحیت دار با مسائل کلى بلوغ و حتى مـسـائل تولید نسل , که مبدا آفرینش , آن را در موجودات عالم , اعم از انسانها و حیوانات و نباتات , جهت حفظ و بقاى نسلشان قرار داده است , بطور منطقى و طبیعى آشنا شود, امکان بروز انحراف کاهش مى یابد.

از طرفى جوان باید در این دوران حساس و بحرانى , قدر جوانى اش را بداند و افکار خود را مشغول کـنجکاویهاى ناآگاهانه و انحراف آمیز درباره مسائل جنسى ننماید, زیرا جستجوى بیش از حد در ایـن بـاره , زمـیـنـه وسـوسـه هـاى شـیـطـانـى را در وجـود وى فراهم آورده و ادامه تحصیل و زنـدگـى مـتـعـادل و طـبـیـعـى او را بـا دشـوارى و سرگردانى روبه رو مى سازد, و در نتیجه , استعدادهاى سرشار و نیروهاى شاداب جوانى را هدرمى دهد.


(0) نظر
برچسب ها :
X