سخنانى چند از پيامبر اكرم و ائمه معصومين (ص ) درباره جوانى

سخنانى چند از پیامبر اکرم و ائمه معصومین (ص ) درباره جوانى

* قـال رسول اللّه (ص ): اوصیکم بالشبان خیرا فانهم ارق افئده ان اللّه بعثنى بشیرا ونذیرا فحالفنى الـشـبـان وخـالفنى الشیوخ ثم قرا فطال علیهم الامدفقست قلوبهم ,رسول اکرم فرمود: به شماها دربـاره نـیـکـى کـردن به جوانان سفارش مى کنم زیرا که آنها دلى رقیقتر و قلبى فضیلت پذیرتر دارند.

خداوند مرا به پیامبرى بر انگیخت تا مردم را به رحمت الهى بشارت دهم و از عذابش بترسانم .جـوانان سخنانم را پذیرفتند و با من پیمان محبت بستند, ولى پیران از قبول دعوتم سرباز زدند و به مخالفتم برخاستند و دچار قساوت و سخت دلى شدند.

* قال على (ع ): بادر شبابک قبل هرمک ,وصحتک قبل سقمک , ((72))

على (ع )فرموده : دریاب جوانى ات را قبل از پیرى و سلامتت را قبل از بیمارى .

* عن جعفربن محمد عن آبائه (ص ) فى قوله تعالى : ولا تنس نصیبک من الدنیا.

قال لا تنس صحتک وقوتک وفراغک , ((73))

.

وشبابک ونشاطک وغناک وان تطلب به الاخر امام صادق (ع )از پدران خود, در تفسیر آیه ولا تنس نصیبک من الدنیا.روایت کرده است که : سلامت , نیرومندى , فراغت , جوانى , نشاط و بى نیازى خود را فراموش منما و در دنـیـا از آنـهـا بـهـره بردارى کن و متوجه باش که از آن سرمایه هاى عظیم به نفع آخرت خود استفاده نمایى .

* قال ابوعبداللّه (ع ): کان فیما وعظ به لقمان ابنه یا بنى واعلم انک ستسال غدا اذا وقفت بین یدى اللّه عـزوجـل عـن اربـع شـبـابـک فـیـمـاابـلیته وعمرک فیما افنیته ومالک مما اکتسبته وفیما انفقته , ((74))

.

امام صادق (ع ) فرموده است : از مواعظ لقمان حکیم به فرزندخود این بود که فرزندم ! بدان فردا در پـیـشـگاه الهى براى حساب , حاضر مى شوى ,درباره چهار چیز از تو مى پرسند: جوانى ات را درچه راهـى صرف کردى ؟ عمرت را در چه کارى فانى نمودى ؟ ثروتت را چگونه به دست آوردى ؟و آن را در چه راهى مصرف کردى* ؟ قال رسول اللّه (ص ): ان العبد لاتزول قدماه یوم القیهمه حتى یسال عن عمره فیما افناه وعن شبابه فیماابلاه , ((75))

رسول اکرم (ص ) فرموده است که در قیامت هیچ بنده اى قدم از قدم برنمى دارد تا به این پرسشها پاسخ دهد: اول آن که عمرش را درچه کارى فانى نموده است .

دوم : جوانى اش را در چه راهى صرف کرده است .

* قال على (ع ): شیئان لا یعرف فضلهما الا من فقدهما: الشباب والعافیه , ((76))

عـلـى (ع ) فرموده : دو چیز است که قدر و قیمتشان را نمى شناسد, مگر کسى که آن دو را از دست داده باشد: یکى جوانى و دیگرى تندرستى است .

* قال رسول اللّه (ص ): یا اباذر اغتنم خمسا قبل الخمس , شبابک قبل هرمک وصحتک قبل سقمک وغناک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک وحیهوتک قبل موتک , ((77))

.

رسـول اکرم (ص ) به ابى ذر غفارى فرمود: پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت بشمار: جوانى ات را قـبل از پیرى , سلامتت را قبل از بیمارى , تمکنت را قبل از تهیدستى , فراغتت را قبل از گرفتارى , زندگانى ات را قبل از مرگ .

* قال رسول اللّه (ص ): فلیاخذ العبد المومن من نفسه لنفسه , ومن دنیاه لاخرته , وفى الشبیبه قبل الکبر وفى الحیوه قبل الممات , ((78))رسول اکرم (ص ) فرمود: بر مرد با ایمان لازم است که از نیروى خود به نفع خویشتن استفاده نماید و از دنیاى خود براى آخرت خویش , و ازجوانى خود پیش از فرا رسیدن ایام پیرى و از زندگى پیش از رسیدن مرگ .

* وعنه (ص ): ان للّه ملکا ینزل فى کل لیله فینادى یا ابنا العشرین جدوا واجتهدوا, ((79))ونـیـز فـرمـوده اسـت که فرشته الهى هر شب به جوانان بیست ساله ندا مى دهد (براى سعادت و رستگارى خود) کوشش و تلاش کنید.

* عـن الـنبى (ص ): سبعه یظلهم اللّه فى ظله یوم لا ظل الا ظله , الامام العدل وشاب نشا فى عباده اللهب, ((80))

رسـول اکرمر فرموده است : خداوند هفت گروه را در سایه رحمت خود, جاى مى دهد, روزى که سـایه اى جز سایه او نیست : اول زمامدار دادگر ودوم : جوانى که در عبادت خداوند, پرورش یافته باشدب .

* قال على (ع ): من کرمت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیه , ((81))على (ع ) فرموده است : کسى که نفس شرافتمند و با عزت دارد, هرگز آن را با پلیدى گناه , خوار و پست نخواهد ساخت .

* قال على (ع ): کم من شهوه ساعه اورثت حزنا طویلا, ((82))عـلى (ع ) فرموده است : چه بسا لذت کوتاه و شهوت زودگذرى که غصه و اندوه فراوانى به دنبال دارد.


(0) نظر
برچسب ها :
X