حرفهای مسخره
 شهر خالی است ز عشاق بود کز طرفی  از خویش برون آید و کاری بکند
(1) نظر
برچسب ها :
X