حرفهای مسخره
 اگر جرأت گفتن حقایق را نداری. حداقل جرئت شنیدنشان را داشته باش
(1) نظر
برچسب ها :
X