حرفهای مسخره
 ما را خواب می کنند که راحت تر بتوانند سوارمان شوند.
(1) نظر
برچسب ها :
X