...
 استفاده از توپ و تفنگ را اروپائیان به صفویان آموختند تا دشمن قدرتمند آنها یعنی عثمانیها را شکست دهد
(0) نظر
برچسب ها :
X