برای 6 چيز بايد وضو گرفت :
برای 6 چیز باید وضو گرفت :1. نمازهای واجب غیر از نماز میت     2. برای سجده و تشهد فراموش شده اگر بین آنها و نماز حدسی از او سر زده (مثلا بول کرده باشد.)       3. برای طواف واجب خانه خدا        4. اگر نذر یا عهد کرده یا قسم خورده باشد که وضو بگیرد         5. اگر نذر کرده باشد که جائی از بدن خود را بخط قرآن برساند.       6. برای آب کشیدن قرآنی که نجس شده ولی چنانچه معطل شدن وضو گرفتن موجب بی احترامی به قران باشد برای آب کشیدن ان وضو لازم نیست
(0) نظر
برچسب ها :
X