شرايط صحيح بودن وضو ۱۳ چيز است:
شرایط صحیح بودن وضو ۱۳ چیز است:۱. آب وضو پاک باشد  ۲. آب مطلق باشد  ۳. آب وضو مباح باشد  ۴. ظرف وضو مباح باشد  ۵. ظرف آب وضو طلا و نقره نباشد ۶. اعضاء وضو موقع شستن و مسح کردن پاک باشد ۷.وقف برای وضو ونماز کافی باشد ۸. بقصد قربت وضو بگیرد ۹.به ترتیب وضو بگید ۱۰. کارهای وضو را پشت سر هم انجام دهد ۱۱. دیگری او را وضو ندهد ۱۲. استعمال آب برای اوضرری نداشته باشد ۱۳. در اعضاء وضو مانعی از رسیدن آب نباشد.
(0) نظر
برچسب ها :
X