خدا

خداوند میفرماید : بخواهید تا داده شود ، بجوئید تا بیابید ، درب بزنید تا به روی شما باز شود ، اگر کودکی از والدین خود نان بخواهد آیا به او سنگ میدهند ؟ پس چقدر بیشتر به شما خواهم داد اگر شما بخواهید .من بر پشت درب دل شما ایستاده ام و درب میزنم ، شما فقط کافیست بشنوید و درب را باز کنید ، آنگاه من در قلب شما ساکن میشوم و با روح پاک خود شما را تطهیر میکنم و شما دوباره متولد میشود.

متشکریم
(0) نظر
برچسب ها :
X