عاشقی
یادته گفتم خشت دیوار دلتم                          تو هم زدی منو شکستی حالا خاک زیر پاتموقتی تنها شده بودمتو نشستی توی قلبموقتی زخمی شده بودمتو بودی مرهم دردمتو اوج بی کسی هاتو شدی همه کس منوقتی غمگین شده بودمتو شدی دلواپس منوقتی که ترانه ها موبرای تو می نوشتمتو فقط می فهمیدیتوی شعرهام چی نوشتمتو واسه دلخوشی مناز همه دنیا گذشتیواسه آرامش قلبمدر کنار من نشستیاگه تو هرگز نبودیمن از غصه می مردم
(1) نظر
برچسب ها :
X