45- اثر عزادارى حسينى عليه السلام

45- اثر عزادارى حسینى علیه السلام

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ

سید جلیل مرحوم دکتر اسماعیل مجاب (دندانساز) عجایبى از ایام مجاورت در هندوستان که مشاهده کرده بود نقل مىکرد، از آن جمله مىگفت: عده اى از بازرگانان هندو (بت پرست) به حضرت سیدالشهداء معتقد و علاقه مندند و براى برکت مالشان با آن حضرت شرکت مىکنند یعنى در سال مقدارى از سود خود را در راه آن حضرت صرف مىکنند، بعضى از آنهاروز عاشورا به وسیله شیعیان، شربت و پالوده و بستنى درست کرده و خود به حال عزا ایستاده و به عزاداران مىدهند و بعضى آن مبلغى که راجع به آن حضرت است به شیعیان مىدهند تا در مراکز عزادارى صرف نمایند.

یکى از آنان را عادت چنین بود که همراه سینه زنها حرکت مىکرد و با آنها به سینه مىزد چون مرُد بنا به مرسوم مذهبى خودشان بدنش را با آتش سوزانیدند تا تمام بدنش خاکستر شد جز دست راست و قطعه اى از سینه اش که آتش آن دو عضو را نسوزانیده بود. بستگانش آن دو قطعه را آوردند نزد قبرستان شیعیان و گفتند این دو عضو راجع به حسین شماست».

جایى که آتش جهنم که طرف نسبت و قابل مقایسه با آتش دنیا نیست به وسیله حسین علیه السلام خاموش و برد و سلام مىگردد پس نسوزانیدن آتش ضعیف دنیوى به وسیله آن بزرگوار جاى تعجب نیست.

و جماعتى از «هنود» هر ساله شبهاى عاشورا در آتش مىروند و نمى سوزند و این مطلب مشهور و مسلم است.


(0) نظر
برچسب ها :
X