آفتاب چه چيزها ئی را پاک ميکند؟
آفتاب چه چیزها ئی را پاک میکند؟ 1. زمین 2.ساختمان 3. چیزها ئی که مانند درب و پنجره در ساختمان حساب میشود 4. میخی را که به دیوار کوبیده اند و جز ساختمان حساب میشود 5. حصیر نجس 6. درخت و گیاه
(0) نظر
برچسب ها :
X