25- جريان آب چشمه

25- جریان آب چشمه

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ

چند نفر از سادات نجف آباد اصفهان به خدمت مرحوم بیدآبادى - اعلى اللّه مقامه آمده و گفتند چشمه آبى که از دامنه کوه جارى مىشد و مورد بهره بردارى اهالى بود، چندى است خشکیده و ما در زحمت هستیم، دعایى کنید تافرج شود.

آن بزرگوار آیه شریفه: (لَوْ اَنْزَلْنا هذَالقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ) (اواخر سوره حشر) را بر رقعه اى نوشته به آنها داده و فرمود اول شب آن را بر قله آن کوه گذارده و برگردید، آنها چنین کردند و چون به خانه خود رسیدند، صداى مهیبى از کوه بلند شد که همه اهالى شنیدند و چون صبح بیرون آمدند، چشمه آب را جارى دیدند و شکر خداى را به جا آوردند.


(0) نظر
برچسب ها :
X