بنابراين زمين بايد يکي از 3 حالت را داشته باشد:
بنابراین زمین باید یکی از 3 حالت را داشته باشد:1.خاک 2. سنگ 3. آجر فرش و مانند اینها
(0) نظر
برچسب ها :
X