موارديکه کف پا و ته کفش پاک نميشود:
مواردیکه کف پا و ته کفش پاک نمیشود:1. روی فرش 2. روی حصیر 3. روی سبزه 4. راه رفتن روی اسفالت و زمینی که با چوب فرش شده است. 5. یک مورد هم محل اشکال است--- بواسطه غیر راه رفتن نجس شده باشد، پاک شدنش به واسطه راه رفتن محل اشکال است
(0) نظر
برچسب ها :
X