جلوگيرى از ياءس

جلوگیرى از یاءس

از جمله منافع این کتاب آن است که شخص هراندازه پست و از سعادت خود ماءیوس باشد یا در مصیبتها و شداید فوق العاده اى واقع شده باشد با مطالعه سرگذشت این افراد حالش دگرگون مىشود و امیدش به خدایش زیادتر مىگردد و مشتاق لقاى رحمت الهى مىشود دست و پایى زده براى سفر هولناکى که در پیش دارد توشه اى تهیه مىکند و گذشته هایش را جبران مىکند و ناملایمات مادى، او را از پا در نمى آورد.

در خاتمه امیدوار است این کتاب مورد استفاده عموم واقع شده خوانندگان عزیز بهره کافى از آن ببرند و توفیقى عنایت شود تا چاپ جلدهاى بعدى در دسترس همگان قرار گیرد.

...شیراز - به تاریخ 18 ماه مبارک رمضان، مطابق 18.9.47

سید محمد هاشم دستغیب


(0) نظر
برچسب ها :
X