زمين با 3 شرط کف پا و ته کفش نجس را پاک ميکند:
زمین با 3 شرط کف پا و ته کفش نجس را پاک میکند:1. زمین پاک باشد 2. زمین خشک باشد 3. اگر عین نجس مثل خون و بول یا متنجس مثل گلی که نجس شده در کف پا و ته کفش باشد بواسطه راه رفتن یا مالیدن پا به زمین برطرف شود.
(0) نظر
برچسب ها :
X