مساله5
مساله5 اگر ظاهر برنج و گوشت یا چیزی مانند اینها نجس شده باشد چنانچه آنرا در ظرفی بگذارند و 3 مرتبه آب روی آن بریزند و خالی کنند پاک می شود و ظرف آن هم پاک می گردد اگر ظرف پیش از  ریختن آب نجس باشد و اگر پیش از آن ظرف نجس نباشد و گوشت و مانند آن شده باشد دو مرتبه کافی است و اگر به غیر بول نجس شده باشد 1 مرتبه کافی است.
(0) نظر
برچسب ها :
X