مساله4
مساله4 اگر ظاهر گندم و برنج و صا بون و مانند اینها نجس شود، بفرو بردن در کر و جاری پاک می گردد و اگر باطن آنها نجس شود پاک نمی گردد.
(0) نظر
برچسب ها :
X