آب با 4 شرط چيز نجس را پاک ميکند:
آب با 4 شرط چیز نجس را پاک میکند:1. مطلق باشد 2. پاک باشد 3. وقتی چیز نجس را می شویند آب مضاف نشود و بو یا رنگ یا مزه آن بواسطه عین نجاست تغییر نکند. 4. بعد از آب کشیدن چیز نجس عین نجاست در آن نباشد.
(0) نظر
برچسب ها :
X