پاک کننده ها 10 چيز است:
پاک کننده ها 10 چیز است:1. آب 2.  زمین 3. آفتاب 4. استحا له 5. انتقال 6. اسلام 7. تبعیت 8.  برطرف شدن عین نجاست 9. استبرا حیوان نجاستخوار 10. غائت شدن مسلمان
(0) نظر
برچسب ها :
X