خدايى كه بى علت آفريده است، بى علت روزى مى دهد و بى علت نيز مى آمرزد.

خدایى که بى علت آفریده است، بى علت روزى مى دهد و بى علت نیز مى آمرزد.

 

  • بود خوش دیوانه اى در زیر دلق علت است و من چو هستم دولتى از ره بى علّتیم آورده اند هر که در بى علّتى حق فتاد در خوشى جاودان مطلق فتاد(2)

  • گفت هر چیزى که در وى ماند خلق مى رسم از عالم بى علّتى درجنون دولتیم آورده اند در خوشى جاودان مطلق فتاد(2) در خوشى جاودان مطلق فتاد(2)

 

  • چون به علّت نیست نیکویى ز تو بد نبیند هیچ بدگویى ز تو(3)

  • بد نبیند هیچ بدگویى ز تو(3) بد نبیند هیچ بدگویى ز تو(3)

 

  • کار من بى علت است و مستقیم عادت خود را بگردانم به وقت این غبار از پیش بنشانم به وقت

  • نیست تقدیرم به علّت اى


(0) نظر
برچسب ها :
X