امام حسين(عليه السلام) در اين دعا خداوند را چنين مى خواند:

امام حسین(علیه السلام) در این دعا خداوند را چنین مى خواند:

«بارالها! تو نزدیک ترین کسى هستى که خوانده شود و زودترین اجابت کننده اى و شنونده ترین شنونده سؤال کنندگانى. هیچ مسؤول (سؤال شونده اى) همانند تو نیست».

امام سجاد(علیه السلام) نیز عرضه مى دارد:

«الهى من از تو سؤال مى کنم سؤال یک انسان حقیر و ذلیل و فقیر، ترسان و امیدوار، کمترین کمترین ها و پست ترین پست ترین ها...» خیر المسؤول بودن خدا باعث شده است که هرکس به هر زبانى و هر زمانى بتواند او را بخواند.

 

  • هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست

  • کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست

حافظ

امام حسین(علیه السلام) در اوایل دعاى عرفه عرضه مى دارد:

«بارالها! اگر خواندمت، اجابت کردى و اگر چیزى خواستمت عطا و عنایت کردى و اگر اطاعتت کردم شکر آن بجا آوردى و اگر شکر نعمت کردم بر نعمت افزودى.»


(0) نظر
برچسب ها :
X