صفات خدا

صفات خدا

عالم

قوى

غفور

رازق

شافى

ستار

ناصر

توّاب

مجیر

صفات بنده خدا

جاهل

ضعیف

مذنب

مرزوق

مریض

عریان

منصور

تائب

مستجیر

صفات خدا

محمود

غنى

مُنعم

محسن

مجیب

رحمان ـ رحیم

عزیز

محسن

عظیم

صفات بنده خدا

حامد

فقیر

منعَم

محسن الیه

مستجاب

مرحوم

ذلیل

مسىء

حقیر در این دعا، هر دو امام همام ارتباط انسان با خدا را از ابعاد مختلف بیان کرده اند که به بعضى از آن ها اشاره مى شود:

1 ـ ارتباط عابد و معبود

یکى از افتخارات انسان این است که خداوند او را به بندگى خود بپذیرد و از دایره سرکشان و طاغیان و گمراهان بیرون آورد.

هر کس به این مقام رسد به نعمتى عظیم نائل شده است. از دیدگاه امام، جز به اراده خداوند صاحب منّت میسّر نیست. به همین جهت او را سزد که بر ما منّت نهد; زیرا هیچ کارى ارزش آن را ندارد که آدمى به زیر بار منت رود، جز آن نعمتى که فقط در حیطه قدرت خداوندى قرار دارد. یکى از آن ها نعمت خلقت و هستى بخشیدن است. همه چیز در پرتو هستى معنا و ارزش پیدا مى کند، خودِ هستى نعمتى است از سوى خالق هستى که به عدم، لذت هستى بخشیده است.

 

  • ما عدم هاییم و هستى هاى ما لذّت هستى نمودى نیست را عاشق خود کرده بودى نیست را

  • تو وجود مطلقى فانى نما(1) عاشق خود کرده بودى نیست را عاشق خود کرده بودى نیست را

  • لذت انعام خود را وا مگیر ور بگیرى کیت جستجو کند؟ نقش با نقاش چون نیرو کند؟(1)

  • نقل و باده جام خود را وا مگیر نقش با نقاش چون نیرو کند؟(1) نقش با نقاش چون نیرو کند؟(1)

تنها کسى که مى تواند نعمت بدونِ استحقاق بخشد، خداى منان است; زیرا او قبل از خلقت، نعمت مى دهد; یعنى عدم را لباس وجود پوشانده مىِ عشق در دل مخلوق جوشانده است.

امام سجاد(علیه السلام) عرضه مى دارد:

«من آن بنده تو هستم که پیش از آفریدنش، به او انعام کردى و آفریدى و بعد از خلقت نیز انعام فرمودى و راهِ هدایت نمودى. به جمال خود دلش ربودى و به حق دلبند ساختى و به طناب هدایت از ضلالت بازداشتى.» امام حسین(علیه السلام) نیز عرض مى کند:

«تو آن خدایى که منّت نهادى و نعمت رساندى. نیکى خواستى و به زیبایى آراستى. برترى دادى و کامل نمودى.»


(0) نظر
برچسب ها :
X