4. مطالعه

4. مطالعه

پیش مباحثه کرده و در درس استاد با توجه و فعال شرکت نموده و سؤال هایى را طرح و پاسخ آن را دریافت کرده و...

، این قسمت - یعنى مطالعه - برایش چندان زحمتى نخواهد داشت.

این مطالعه باعث مى شودکه اگرنکات مبهمى پس از طى همه ى این مراحل برایش باقى مانده، رفع شود و یا نکته اى را در تکمیل بحث اضافه نماید.

آنچه از مطالعه در این مرحله مهم تر است و کمتر به آن توجه مى شود، تفکر است.

طلبه باید پس از درس و مطالعه فرصتى را براى فکر کردن در نظر بگیرد.

این فکر کردن یکى از کارسازترین بخش هاى تحصیل است و در این بخش است که بسیارى از پیچیدگى ها برایمان حل مى شود و مطالب حل شده در ذهنمان تعمیق مى یابد.

و این اصل کار ما در هر درس است.


(0) نظر
برچسب ها :
X