احاطه بر كليات بحث

احاطه بر کلیات بحث

پیش مطالعه استخوان بندى کلى درس را در اختیار طلبه مى گذارد و به او این امکان را مى دهد که تصویرى کلى از مجموعه ى درس در ذهن خویش داشته باشد.

در این صورت چنانچه در هنگام تدریس استاد، لحظاتى ذهنش به امورى غیر از درس معطوف شد، شالوده ى درس از دستش خارج نمى شود و یا اگر بر اثر حادثه اى دقایقى دیر به درس رسید، مجموعه ى مطالب آن روز برایش نامفهوم و مبهم نخواهد ماند.

با پیش مطالعه بخش هایى از درس براى انسان روشن مى شود و بقیه مبهم مى ماند؛ مثلاً بیست درصد مطلب را مى فهمد.

و چون نقاط مبهم بحث برایش مشخص مى شود، به هنگام تدریس استاد قادر است به آن قسمت ها توجه پیدا کند و علت عدم فهم خویش را در آن موارد بیابد.

با این وصف، هم در درس نسبت به مطالب حضور ذهن دارد و هم راه ارتقاى فهم در هنگام پیش مطالعه را درمى یابد.


(0) نظر
برچسب ها :
X