بانگ رحيل

بانگ رحیل

شب تاریک و بیم موج وگردابى چنین حایل کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها در شرایطى که الفباى ارتباط از حروف »معنویت« خالى است و اندیشه و خواهش انسان ها فقط در قالب هاى مادى ترجمه مى شود، گزینش مسیر آینده ى جوان نمى تواند خالى از این عامل تأثیرگذار باشد، و در چنین شرایطى، انتخاب تحصیل در حوزه ى علمیه، باید از انگیزه اى ملکوتى برخوردار باشد تا جوان بتواند مسیرى بر خلاف روح عمومى جامعه برگزیند و به دور از هر چه آرمان جوانان هم سال و هم دوره، پاى در راهى نهد که هیچ آینده ى روشن مادّى را نوید نمى دهد! و عموم طلاب حوزه هاى شیعى، در نخستین گام هاى این مسیر از چنین انگیزه ى بالا و والایى برخوردارند.

همه ى ما در آغاز گزینش حوزه ى علمیّه به عنوان مسیر آینده مان دلخوش داشتیم که روزى معمار روح آدمیان باشیم و راهى را برویم که به جز پیامبران در آن گام نمى زنند.

همه ى ما در ابتداى این انتخاب حیاتى و فرشته گونه به جز رضاى خالق و رسیدن به اوج »فلولا نفر من کل فرقة طائفة لیتفقهوا...« هیچ اندیشه ى دیگرى را در تصمیم گیرى خویش دخالت نداده ایم و... بر این اساس توفیق این حرکت الهى و این گام بلند را یافته ایم.

اما....

پس از گذشت سالى چند، و یا ماه و روزهایى اندک، بارش مشکلات و تعدد موانع، راه را برایمان غیر قابل عبور کرد.

پرسش هاى بى شمارى که هیچ کس را براى پاسخگوییش نمى شناسیم و دردها و غم هایى که حتى چاهى را براى بازگوییش نمى یابیم....

و بزرگان و معمّرین، یا فارغ از رهاندن غریق، در تلاش گرفتن گلیم خویش و گذر از میانه ى طوفانى هستند که ما تازه آن را دیده ایم... و یا سبکبار و آسوده، در ساحل عرفان و زهد خویش، جامه ى تقوا و علم را چنان بر خود پیچیده اند که هیچ تاریکى را نمى بینند و هیچ بیمى از موج و گرداب هاى حایل برایشان تصور ندارد! و ما... در این میانه، سرگردان، با کوله بارى از پرسش و ابهام... که نه مسیر دسته ى اول در توانمان است و نه روش گروه دوّم در ایمانمان.

و چه بسیار از جوانانى که در همان ابتدا، دست از همه ى آرمان ها شسته و راهى دیگر را انتخاب مى کنند و یا... مى مانند و مى سازند اما با انگیزه اى فرسوده و اندیشه اى فرساینده....

این جزوه ى کوچک، حاصل دست نویسنده اى است که خود چون همه ى ما و شما این مسیر را با همه ى موانعش طى کرده و به سرانجام رسانده و در تلاش پاسخ به پرسش هایى است که ما تاکنون کمتر برایش پاسخى یافته ایم.

بازگشت به باورهاى نخستین، انتخاب شیوه ى تحصیل، نگاهى امیدوار به آینده، و فردایى روشن و همراه با خشنودى امام زمین و زمان... نکاتى است که در همت واژگان این نوشتار است.

کتاب هم دم دومین اثر خود را به همه ى شما جوانانى که علیرغم خواست هاى دنیاى مادى، پاى در راهى نهاده اید که فرشش بال فرشتگان است و افقش رضاى خداوند سبحان، تقدیم مى کند، تا هم دم تنهایى ها و تلاش هایتان باشد.

شما که در بازار مکاره ى جهان معاصر و رنگ هاى سرخ و بنفش داشتن ها و خواستن ها - که هر چشم و دلى را به دلبستگى ها و وابستگى ها مى خواند - در سبزترین میقات هستى، آبى ترین احرام - زهد - را به تن کرده و به طواف قطعه اى از بهشت ایستاده اید؛ لبیک، اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لک و المُلک... هم دم لبیک سبز عوامل اختیارى عوامل غیر اختیارى


(0) نظر
برچسب ها :
X