7 ـ امام صادق عليه السّلام :

7 ـ امام صادق علیه السّلام :

هنگام نشستن در نماز، بر طرف راستت منشین، بلکه بر چپ بنشین و در سجده، کف دستت را برزمین بگستر و در رکوع برآمدگى زانوانت را در کف دستانت بگیر.


(0) نظر
برچسب ها :
X