تقرير درس

تقریر درس

سنت دیگرى که متأسفانه کاملاً از بین رفته و منسوخ شده است، تقریر درس استاد است.

درگذشته اساتید، شاگردانى داشتند که پس از پایان درسشان همان درس را تکرار مى کردند.

مثلاً آقاى خاتم یزدى پس از درس مرحوم آقاى خویى براى طلبه هایى که تازه به درس آمده و با اصطلاحات استاد آشنا نبوده و بداهتاً توضیح بیشترى را نیاز داشتند، دوباره درس را تکرار مى کرد.

آنچه امروز از سنت هاى گذشته ى حوزه باقى مانده است، همان مباحثه مى باشد که امید است همچنان برحال خود باقى بماند و طلاب بر آن اهتمام کنند.


(0) نظر
برچسب ها :
X