ب . روش مباحثه

ب . روش مباحثه

در هنگام مباحثه کسى که قصد بیان درس را دارد، باید چنان با این مطلب برخورد کند که گویا قصد تدریس دارد و دیگران که شنونده اند، چنان برخورد کنند که گویا در درس استاد شرکت کرده اند؛ اشکال کنند، اعتراض کنند و نقادانه مطالب را بررسى نمایند.

هرچند ممکن است چنین مباحثه اى به جرّ و بحث کشیده شود، اما این هرگز نکته اى منفى در بحث نیست، بلکه بسیار تأثیرگذار و رشد دهنده است.

کسى که مطلب را بیان مى کند، همچنین باید اشکالات باقى مانده براى خودش را بیان کند و بخش هایى را که هنوز برایش مبهم مانده و نفهمیده، عنوان نماید تا در بحث کاملاً رفع شود.

چنین مباحثه اى به تحصیل و تفکر عمق مى بخشد و نکات بسیارى را که در مراحل قبل براى انسان لاینحل مانده، حل مى نماید و باعث رسوخ مطالب در ذهن مى شود.

از سوى دیگر گاه اشکالاتى که هم مباحث مطرح مى کند، انسان را متوجه نکاتى تازه مى نماید که هرگز در مراحل قبل به آنها دست نیافته است.


(1) نظر
برچسب ها :
X