5 . مباحثه

5 . مباحثه

در مباحثه به دو نکته باید توجه داشت:.

أ انتخاب هم مباحث.

ب.روش مباحثه.


(0) نظر
برچسب ها :
X